Πιστοποιητικά Διαχειριστικών Συστημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008

Η OPAP SPORTS LTD με γνώμονα την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της έχει εφαρμόσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στους πελάτες της να αποσκοπούν στην επίτευξη της ικανοποίησης τους, καλύπτοντας ή υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις τους. Με στόχο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα Ολικής Ποιότητας στην εταιρεία, η Διοίκηση δημιούργησε και υποστηρίζει δομές για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008.

Πιστοποίηση και διαπίστευση συστημάτων διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Η OPAP SPORTS LTD έχοντας κατανοήσει την ευθύνη απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της, έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που βοηθά στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 .

Περισσότερα