Διοικητικό Συμβούλιο


Pavel Mucha – Πρόεδρος Δ.Σ.
Σπυρίδων Φωκάς – Μέλος Δ.Σ.
Αθανάσιος Ρήγας – Μέλος Δ.Σ.
Ανδρέας Ευθυβούλου – Γενικός Διευθυντής – Μέλος Δ.Σ.
Λέανδρος Ζαχαριάδης – Οικονομικός Διευθυντής – Γραμματέας Δ.Σ.